Ella's Garden Plants from A to Z: A photo of Lathyrus latifolius, White Pearl, Everlasting Pea

Image by poisondartfrog
Entry: Lathyrus latifolius, White Pearl, Everlasting Pea

Remarks by poisondartfrog: White Pearl

Image

[ Comments ]

« View all details of Lathyrus latifolius, White Pearl, Everlasting Pea

« Return to the Plants from A to Z front page